đối tượng góp ý:

- Quý công dân, tổ chức góp ý về chất lượng phục vụ, thái độ ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
(Gồm Các phòng chuyên môn: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Tổ chức Biên chế, Phòng Công chức Viên chức, Phòng Xây dựng Chính quyền, Phòng Tổ chức Phi chính phủ và Công tác Thanh niên, Phòng Cải cách hành chính. Các đơn vị thuộc Sở: Ban Thi đua Khen thưởng, Ban Tôn giáo, Chi cục Văn thư Lưu trữ).
- Lưu ý: Thông tin phản ánh sử dụng từ ngữ vi phạm đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục sẽ không được tiếp nhận.

hinhanh

Tìm kiếm nhanh

Lưu ý:

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về: 2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.
doi tac 17